Tư vấn visa học nghề M1

Hi,

Mình cần một người nếu đã làm qua diện M1 thì tốt nhất. Có khách hàng cần giúp chuyển dạng từ du lịch B2 sang diện M1. Đã tìm được trường nhận học và cấp I-20 nhưng cần hiểu hơn về một số thủ tục.

Cảm ơn.

| Visa/ Immigration Issue

| 31 August, 2017

Similar tasks

No similar task found.

$ 150

Task has been closed
Browse more tasks, or post your own here.

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.