Cần phiên dịch

Chúng tôi cần 1 du học sinh làm phiên dịch cho 1 gia đình đến thăm trường đại học UCLA và gặp một vài nhân viên chịu trách nhiệm cho sinh viên quốc tế tại trường. Đặc biệt ưu tiên sinh viên trực tiếp của trường UCLA.

| Translator

| 31 August, 2018

Similar tasks

No similar task found.

$ 150

Ready to run this task?
Make an offer or comment on
this task below.

What's this?

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.