Cần người phiên dịch cho đoàn công tác Việt Nam tại Las Vegas

Chúng tôi có đối tác từ Việt Nam qua tham dự triển lãm cần có 1 người phiên dịch trong suốt 3 ngày tại Las Vegas. Liên hệ để biết thêm chi tiết. Có bao ăn uống cả ngày.

| Translator

| 30 June, 2018

Similar tasks

No similar task found.

$ 1500

Ready to run this task?
Make an offer or comment on
this task below.

What's this?

Make an offer


If you think running this task is worth more or less, you can suggest a different task fee.


Your Bid $By clicking below, you confirm that you'll complete this task if assigned by the Sender and that you've read and agreed with the Greenhandshake terms and conditions.